Секретность

NOTEIKUMILietotāju datu drošība
o SIA FototapetesLV ir interneta veikala www.stiklapaneli.lv/ īpašnieks. SIA FototapetesLV ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.
o Pircējs piekrīt, ka SIA FototapetesLV interneta veikala apmeklēšanas un izmantošanas laikā var saņemt informāciju, kas satur personas datus personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese faktiskā dzīves vietas adrese)
o Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, SIA "FototapetesLV" izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
o Iegādājoties Interneta veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj SIA "FototapetesLV" reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Pircēja personas datus, kā arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, šādiem mērķiem:
o datu apstrāde, kas izriet no FototapetesLV Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu darījumu;
o dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;
o dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu sūtīšanai;
o dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem darījumiem.
o Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt SIA "FototapetesLV", izmantojot e-pasta adresi: info@fototapetes.lv

Продолжить